Lucy (2014)

Lucy sau khi phát hiện ra mình đột biến đã thoát khỏi tòa nhà để tìm tới bệnh viện. Vừa ra đường gặp ngay 2 tay anh chị.

Lucy: – You speak English?

Tên bên trái: – No no no.

PANG.

Lucy quay qua người bên phải: – Speak English?

Yes yes.

Take me the hospital. Now.

Bài học rút ra: Ngoại ngữ rất cần cho mọi người.


Ảnh đại diện được lấy từ https://mubi.com/de/films/lucy-2014

Ảnh khác cắt từ phim.

FacebookMessenger

Leave a Reply