Lớp 10 – Bài 4. Bài toán và thuật toán

Đây có thể xem là bài học khó nhất trong chương trình lớp 10, khi nội dung chủ yếu là mô tả những thuật toán, dù là cơ bản, vẫn rất mới đối với phần lớn học sinh.

Đọc nhanh

  • Bài toán trong tin học gồm 2 thành phần là input và output.
  • Thuật toán có thể được mô tả bằng 2 cách cơ bản: sơ đồ khối và liệt kê.
  • Thuật toán giải phương trình bậc 2.
  • Thuật toán tìm giá trị lớn nhất trong dãy số.
  • Thuật toán tìm ước chung lớn nhất.
  • Thuật toán tìm kiếm tuần tự và nhị phân.
  • Thuật toán sắp xếp nổi bọt.

Ảnh đại diện được lấy từ The insider’s guide to algorithm interview questions (educative.io)

FacebookMessenger

Leave a Reply