Lớp 10 – Bài 2. Dữ liệu và thông tin – Phần 3

Đây là phần cuối của bài 2, có nhiều nội dung thuần lí thuyết và bài tập tính toán nên có thể dạy học trong ít nhất 2 tiết.

Đọc nhanh

  • Các kiểu dữ liệu cơ bản mà máy tính có thể xử lí được
  • Sơ nét cách biểu diễn dữ liệu trong máy
  • Bảng mã ASCII và Unicode
  • Chuyển đổi giá trị giữa các hệ đếm: thập phân, nhị phân và thập lục phân
FacebookMessenger

Leave a Reply