Lớp 12 – Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Cập nhật: 15.11.2021

Bài này trình bày rõ nét hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu so với bài đầu. Ngoài ra còn có một số nội dung liên quan đến công việc/nghề nghiệp đối với cơ sở dữ liệu.

Đọc nhanh

  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm hỗ trợ quản lí và khai thác cơ sở dữ liệu.
  • Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phổ biến là SQL.
  • Các vai trò của con người đối với cơ sở dữ liệu: Administrator, Developer và End user.
  • Các bước xây dựng hệ cơ sở dữ liệu gồm có: Khảo sát -> Thiết kế -> Kiểm thử.

Ảnh đại diện được lấy tại https://www.anrcg.com/oracle/database/database-wordcloud/

FacebookMessenger

Leave a Reply